#latowszczuczynie

#latowszczuczynie

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny

#latowszczuczynie

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki konkursu #latozbckszczuczyn organizowanego przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie (www.bckszczuczyn.pl).

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczynie.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych spędzających wakacje w gminie Szczuczyn.
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.07.2020r., a kończy w dniu 07.08.2020r. o godzinie 23:59:59.
 1. Zwycięzcy konkursu będą wybierani przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oznaczenie opublikowanego zdjęcia na Facebook’u lub Intagramie z hasztagiem #latozwszczuczynie
 1. Ocenie poddane zostaną wszystkie opublikowane zdjęcia oznaczone hasztagiem #latowszczuczynie
 1.  Nagrody zostaną wręczone podczas zakończenia sezonu wakacyjnego „Kulturalne Wakacje” Biblioteki –Centrum Kultury.
 1.  O dokładnych terminach laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie www.bckszczuczyn.pl, www.e-szczuczyn.pl, www.umszczuczyn.pl, www.e-grajewo.pl, www.grajewo24.pl, oraz na Facebooku Biblioteki –Centrum Kultury w Szczuczynie.
 1. Uczestnicy Konkursu:
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne które posiadają lub założą konto na portalu: Facebook lub Instagram.
 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego; osoby te zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę ich opiekuna prawnego przed wydaniem nagrody oraz oświadczenia RODO: podobnie osoby dorosłe.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 1.  Zasady konkursu:
 1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Portale nie są współorganizatorami konkursu i są zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 1. Uczestnik konkursu powinien: a) zarejestrować się w jednym z portali b) wykonać zdjęcia konkursowe o tematyce wskazanej poniżej w pkt.3

c) umieścić ogólnodostępne zdjęcia w serwisie i dodać hashtag #latozbckszczuczyn

 1. Zdjęcie konkursowe powinno odpowiadać na pytanie: Jak spędzam #latowszczuczynie ?
 1. Spośród uczestników konkursu, Komisja Konkursowa wybierze autora najciekawszych, oryginalnych i zgodnych z tematem materiałów konkursowych. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewskazania zwycięzców w konkursie w przypadku podejrzenia złamania regulaminu lub w innych szczególnych wypadkach.
 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną lub za pośrednictwem konta na Facebooku lub Instagramie Organizatora.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Organizatora / przesłanie drogą elektroniczną (Messenger lub e-mail: bckszczuczyn@wp.pl) Organizatorowi konkursu oświadczeń RODO dla osób dorosłych (załącznik 1a) oraz osób niepełnoletnich ( w tym przypadku również zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie) – załącznik 1b.
 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez uczestnika przepisów regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że jest jedynym autorem materiałów konkursowych umieszczanych na portalach i jedynym podmiotem posiadającym prawa autorskie i zależne do tych materiałów. Uczestnik wyraża niniejszym nieodpłatną i bezterminową zgodę na publikacje materiałów konkursowych w tym na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora poprzez publikację zdjęć z wizerunkiem Uczestnika w Internecie na stronach internetowych Organizatora.
 1. Uczestnik Konkursu zaświadcza i gwarantuje, że wszystkie osoby widoczne na zdjęciu konkursowym wyraziły zgodę, o jakiej mowa w punkcie powyżej.

IV. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi.
 • Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Biblioteki –Centrum Kultury w Szczuczynie. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez BCK w Szczuczynie. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do BCK w Szczuczynie.
 • Postanowienia końcowe:
 1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie lub na adres e-mail: bckszczuczyn@wp.pl
 • Osoba do kontaktu w sprawach konkursowych:

Andrzej Kosmowski – animator kultury

Biblioteka –Centrum Kultury w Szczuczynie

tel. 501639043 / 862621036 / 862621037Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *