Konkurs plastyczny – „Szopka Bożonarodzeniowa”

Konkurs plastyczny – „Szopka Bożonarodzeniowa”

REGULAMIN

Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Organizator: Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem konkursu jest:
  – Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  – Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
  – Integracja i twórcze zaangażowanie w realizację projektu.
 2. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej.

3. Zasady przygotowania prac:
a. Szopki muszą być wykonane własnoręcznie.
c. Przy pracach nad szopką można stosować dowolna technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki.
d. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a podstawa nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm.
e. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

4. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w przyklejoną metryczkę zawierającą: nazwisko, imię /zależy od ilości osób tworzących szopkę/, miejscowość i nr. tel. kontaktowego.
Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestników konkursu.

II. Warunki konkursu

1. Konkurs skierowany   jest do mieszkańców gminy Szczuczyn.
2. Prace oceniane będą w kategorii „szopka”.
3. Szopki należy dostarczyć do Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie do dnia 16.12.2021 r.
4. Każda osoba /zespół/ może dostarczyć tylko jedną pracę.
5. Praca może być wykonana maksimum przez 3 osobowe zespoły.

III. Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

– wartości artystycznej i ogólnego wrażenia estetycznego,
– wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
– wkładu pracy,
– trudności technicznej,
– oryginalnego podejścia do tematu.
2. Jury dokona oceny prac przyznając nagrody za I, II i III miejsce.
3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 23.12.2021 roku w BCK w Szczuczynie.

      VI. Postanowienia końcowe

 1. Najciekawsze prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie do 1.02.2022 roku. Po tym terminie prace zostaną zwrócone uczestnikom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

W imieniu osób niepełnoletnich zgoda na wykorzystanie danych RODO oraz utrwalenie
i korzystanie z wizerunku potwierdza osoba pełnoletnia.
 

Informacja dotycząca zbierania danych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.

3. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Anną Wojsław można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bckszczuczyn@wp.pl lub poczty tradycyjnej
na adres: ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 262 10 36.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Utrwalenie i korzystanie z wizerunku 

Organizator informuje, że przebieg konkursu może być utrwalany w formie fotografii i nagrań wideo. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:

– utrwalanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii i nagrań wideo,

–  nieodpłatne korzystanie przez organizatora z wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii lub nagrań wideo na stronach internetowych BCK, UM i e-szczuczyn oraz portalu społecznościowym Facebook na plakatach, w prasie, wystawach dotyczących organizatora.

– nieodpłatne wykorzystanie wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora.                                                                                                                                
                                                                                                                                         

                                                                                         …………………………………………………….
                                                                                                                                         /miejscowość , data i czytelny  podpis/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *