Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bckszczuczyn.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2017.12.08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.10.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń.

  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
    – pochodzą z różnych źródeł;
    – są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
    – opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono: 2021.03.10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Andrzej Szabelski (e-mail: bckszczuczyn@wp.pl tel.: 86 262 10 36/37 wewnętrzny 21). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna
1. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn (e-mail: bckszczuczyn@wp.pl tel.: 86 262 10 36/37).
Dla użytkowników dostępne jest wejście główne od strony wjazdu na parking. Dostosowane ono jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Znajduj się tu winda, łącząca wszystkie kondygnacje. Przy wejściu do windy umieszczona jest informacja wizualna o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. Wejście nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
Budynek posiada trzy kondygnacje, obsługiwane przez windę. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia udostępniane dla użytkowników: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci z, Sala Komputerowa, Sala Konferencyjna, Regionalna Izba Historii i Tradycji, Sala Plastyczna i pomieszczenia edukacyjne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrze. Przy siedzibie Centrum znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ułatwienia
Osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór ok. 1500 tytułów możliwych do odtworzenia.

2. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, Filia Biblioteczna w Niećkowie, Niećkowo 58, (e-mail: bckszczuczyn@wp.pl tel.: 86 262 10 38).
Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po schodach od frontu budynku. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (brak podjazdu).
Budynek Filii posiadający dwie kondygnacje i nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteczne tj. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci z czytelną znajdują się na parterze na piętrze pomieszczenia edukacyjne. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Filia nie posada parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (budynek administrowany przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie).
Dla użytkowników dostępne są dwa wejścia od frontu i od tyłu budynku hali. Wejściem od tyłu mogą dostać się do budynku osoby na wózkach. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na salę sportową znajduje się próg.
Przy budynku znajduje się duży parking.